Frågor och svar

Frågor och svar

 • Vad exakt är hårmineralanalys?
  Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.Efter hundratusentals håranalyser har Trace Elements, Inc (TEI) skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analysrapport.

 • Hur kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?
  Om man tänker sig att kost är vad vi konsumerar och näring är vad vi behåller inser man att en metod att upptäcka vad kroppen behöver just när den behöver det är ett värdefullt verktyg för att skapa bättre hälsa.Efter 30 års forskning har håranalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen. Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott man behöver och vilka som ska undvikas.Och det är ingen hemlighet att läkare inom nästan varje medicinsk gren, såväl som nutritionister och dietister, rutinmässigt använder håranalyser. Producenter av hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa.

  Men vad som är bra näringsmässigt för en människa kanske inte är bra för en annan. Din personliga analysrapport är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram.

 • Men hur vet jag att resultatet av håranalysen är tillförlitligt?
  Om hårprovet anskaffats på ett korrekt sätt är håranalysen mycket exakt. Ytterst sofistikerade instrument och mjukvaruprogram tillåter en omfattande kvalitetskontroll.På TEI har vi specialiserat oss på håranalyser och analyserar över 50 000 prover om året. Många laboratorier som utför håranalyser utför även andra tester, men på TEI ägnas all uppmärksamhet åt att säkerställa exaktheten hos de resultat vi får fram.
 • Men påverkas inte resultatet av hårfärgningsmedel, schampo, tvål osv.?
  Vissa kosmetiska hårbehandlingar kan förorena huvudets hår, exempelvis färgmedel som innehåller blyacetat, blekningsprocesser som på konstgjord väg påverkar kalciummängden samt medicinskt schampo som innehåller zink eller selen. Men det är endast dessa enstaka mineraler som påverkas. Alla andra mineraler som testas ger giltiga resultat.Med våra omfattande möjligheter att tyda och jämföra testresultat kan dessa effekter kringgås. Men vi rekommenderar ändå att hårprovet tas i helt obehandlat tillstånd.
 • Kan inte blod- eller urinprov berätta lika mycket som en håranalys?
  Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtagningstillfället. Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium och den faktiska lagrade mängden under en tidsperiod och inte bara vad du åt den dagen. Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället.Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen – inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i kroppen.Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp under en längre tidsperiod.

 • Varför är en del kritiska till analysen?
  – Detta är en viktig fråga. Visste du att under de senaste trettio åren har över tusen omnämnanden i olika vetenskapliga tidningar dokumenterat och givit stöd åt hårmineralanalysernas tillförlitlighet? Visste du att över 5 000 medicinska fackartiklar publiceras varje vecka? Vem kan hålla sig a jour med sådana mängder information och samtidigt bry sig om sina patienter? Hos TEI är forskning vårt arbete. Vi sållar bland hundratals artiklar varje vecka, inklusive många facktidskrifter. Ungefär 125 artiklar granskas varje vecka och över 6500 artiklar per år, för att inte nämna de senaste böckerna och den Internet-publicerade forskningen.Tyvärr är det ofta så att människor med begränsad kunskap eller erfarenhet är de som är mest kritiska. Fråga dem gärna på vilken informationsgrund de bygger sin uppfattning. Hur insatta är de egentligen? Hur mycket erfarenhet har de av håranalyser?Ok att håranalys används flitigt och är mycket exakt. Men måste jag vara sjuk eller känna mig dålig för att göra en håranalys?

  – även om de flesta människor som gör en håranalys är sjuka, och deras läkare/terapeut på detta sätt letar efter en orsak till deras problem, behöver man inte ha dålig hälsa för att använda detta effektiva verktyg. Många använder testet för att förebygga eventuella problem och för att kontrollera halter av giftiga metaller eller bara för att kunna finjustera näringsintaget. Håranalys genomförs rutinmässigt på professionella idrottsutövare som pressar sina kroppar till det yttersta, såväl som högt uppsatta tjänstemän, berömda sångare och skådespelare vars karriärer är beroende av ett fysiskt välmående. Håranalys används i stor utsträckning av människor i alla åldrar, på alla fysiska nivåer.

 • Hur går en håranalys till?
  Steg 1 – klippning
  Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen i hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Dela bara upp håret och klipp så nära hårbottnen som möjligt. Klipp bort överflödigt hår från provet och lämna kvar 2,5 – 4 cm från hårrötterna. Den totala mängden som fordras är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.Steg 2 – På labbet
  När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av TEI. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan avskiljas. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.Steg 3 – Resultatet
  Därefter tyder man resultatet då flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. även den metaboliska typen bestäms. Från TEI får du sedan resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

 • Varför kan jag inte bara ta ett bra multivitaminpreparat?
  Vi vet nu mer än någonsin tidigare om samspelet mellan vitaminer och mineraler. Att själv uppdatera sin kunskap är livsviktigt för den framtida hälsan. Som du säkert vet är vitaminer och mineraler livsviktiga för god hälsa, men visste du att de även kan ha en negativ inverkan?För mycket zink kan motverka vitamin D. Därför kan ett godtyckligt intag av zink orsaka en obalans i vitamin D-nivån. För lite vitamin D, å andra sidan, motverkar kalcium och skapar försämrade möjligheter till kalciumupptag. Nu har du plötsligt kalciumbrist. För mycket vitamin C kan orsaka kopparbrist och göra att för mycket järn lagras i kroppen. En dominoeffekt uppstår. Samtidigt som du vet att vitaminer och mineraler behövs, kan för mycket av något vara lika illa som för lite. De kommande åren kommer man säkert oftare att betrakta övernäring (för mycket av ett näringsämne) som ett större problem än undernäring.Förstår du nu varför det inte är räcker att bara ta ett multivitaminpreparat eller att öka intaget av vitamin C eller andra näringsämnen utan att veta den faktiska mineralbalansen? Du riskerar att skapa ytterligare obalanser.

 • Det här låter komplicerat. Varför struntar jag inte bara i allt vad tillskott heter och äter mina tre ordentliga mål mat om dagen?
  En förståndig tanke. Men tyvärr, i dagens samhälle påverkas människan av aldrig tidigare kända faktorer som inte bara försämrar kvaliteten på maten utan också vår förmåga att absorbera näringsämnena i den.Vi vet att näringsinnehållet i maten beror på kvaliteten på odlingsjorden. Tänk på hur föroreningar i luften, vattnet och maten vi äter påverkar den näring vi får i oss. Hur tror du åratal av medicinering påverkar kroppskemin? Sedan har vi de sedan länge kända faktorerna som till exempel hur aktivitet, eller brist på sådan, påverkar näringsbehovet. Ytterligare saker att ta med i beräkningen är genetiska faktorer som den metaboliska typen och andra nedärvda faktorer.Alla dessa faktorer bestämmer ens näringsmässiga behov. Varför inte använda den moderna teknologin i form av håranalys? Då får du reda på vad du behöver och vad du inte behöver.

 • Kan vitaminbehovet utvärderas med hjälp av hårmineralanalys?
  Mineraler påverkar inte bara varandra utan även vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter. De påverkar var och en av dessa faktorer, och dessa i sin tur påverkar mineralstatusen. Mineraler aktiverar enzymer, och vitaminer är synergister till mineraler i form av coenzymer. Därför är det mycket ovanligt att en mineralobalans skulle kunna utvecklas utan att man samtidigt får en störning hos synergistiska vitaminer.På samma sätt skulle det vara sällsynt med en störning i utnyttjandet av eller aktiviteten hos en vitamin utan att en synergistiskt mineral också påverkades. Brist på vitamin D, till exempel, kan bedömas av dess funktion. Vitamin D har ett nära samband med mineralerna kalcium, magnesium och fosfor. Ett antal symtomkomplex uppstår vid vitamin D-brist, alla relaterade till en brist eller obalans mellan mineralerna kalcium, fosfor och magnesium.Vitamin C påverkar järnupptaget och minskar kopparretention. Bor och järn påverkat statusen hos vitamin B2. Vitamin B2 påverkar relationen mellan kalcium och magnesium. Vitamin B1 förstärker natriumretention, B12 förstärker järn- och koboltupptaget, och vitamin A förstärker utnyttjandet av zink och motverkar samtidigt vitamin D och E.

  Proteinintag påverkar zinkstatusen etc. Därför ger en utvärdering av mineralstatusen en bra ledtråd till vitamin-statusen och -behovet.

  Forskning på TEI innefattar igenkännandet av de många synergistiska och antagonistiska interrelationerna mellan mineraler och vitaminer.

 • Vilka olikheter gäller mellan mineralnivåerna i håranalys respektive blodprov?
  Mineraler som cirkulerar i blodet står under en mycket annorlunda homeostatisk kontroll än mineraler i de olika kroppsvävnaderna. De måste upprätthållas inom snäva gränser i blodet. Detta åstadkoms även när intaget av ett näringsämne via kosten är mycket stort eller mycket litet och det uppnås på flera sätt. Ett stort mineralintag kompenseras av kroppen genom att den avlägsnar eller eliminera denna mineral så fort som möjligt. Om mineralen inte elimineras lagras det i vävnaderna. Om ett intag av ett ämne däremot är mycket lågt hämtar kroppen från lagringsdepåerna i kroppen för att balansera nivån i blodet. När väl lagringsnivån hos ett mineralämne är starkt förbrukat kommer blodet att uppvisa en brist. även andra faktorer påverkar mineralnivån i blodet, exempelvis stress, inflammation, andra sjukdomstillstånd och mediciner. Mineralnivåerna i blodet kommer inte alltid att överensstämma med nivåerna i vävnaderna eftersom mineralnivåerna i blodet vanligtvis upprätthålls på vävnadernas bekostnad.
 • Erkännande av hårmineralanalys?
  Hårmineralanalys har länge varit accepterat som ett rutintest för att undersöka förekomsten av toxiska metaller och miljömässig nedsmutsning samt när det gäller att hitta sjukdomsorsaker. Metoden har använts i stor utsträckning i studier rörande näring hos människor och djur. I över 30 år har nutritionister, dietister och läkare, som är måna om sina patienters näringsmässiga status, införlivat hårmineralanalyser i sitt arbete som ett utvärderings- och undersökningsverktyg. De har påverkats av den omfattande mängd forskning som visar sambandet mellan näring och sjukdom. Med ett korrekt taget hårprov har hårmineralanalys visat sig vara ett ekonomiskt fördelaktigt verktyg vid kontroll av toxisk metallexponering såväl som en bra indikator på näringsämnenas inbördes förhållande samt näringsstatusen.I en vetenskaplig studie från 1980 (# 600/3-8-089) fastslår EPA i USA (Environmental Protection Agency) att hår är en lämplig vävnad att använda till att mäta eventuell tungmetallsbelastning i kroppen.